•  
EcoSta 2019 活動花絮
Date01.07.2019
第二十八屆南區統計研討會
Date23.04.2019
3rd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2019)
Date23.04.2019
2019年6月20日演講公告-林共進教授
Date10.06.2019
國立中興大學應數系計算科學碩士班108學年度第4梯次遞補公告(06月17日)
Date17.06.2019
2019年6月6日演講公告-李金上教授
Date02.05.2019
2019年5月30日演講公告-王經篤教授
Date07.05.2019
應數系人工智慧系列演講:「自動駕駛」之一系列課堂演講
Date14.05.2019